ریاست دانشکده

Responsive Image

دکتر سید امیرمهدی قنادپور 
دکتری مهندسی هوافضا،        
استاد،
تلفن:        (داخلی 110 و 101) 29902561-021
دورنگار:                           22411592-021
پست الکترونیکی: a_ghannadpour@sbu.ac.ir
صفحهشخصی:
 https://facultymembers.sbu.ac.ir/ghannadpour
سوابق اجرایی:

  •     رئیس دانشکده فناوری‌های نوین و مهندسي هوافضا - خرداد ۹۹ تا کنون
  •     دبیر کمیته منتخب دانشکده فناوری‌های نوین و مهندسي هوافضا - ۹۸ تا ۹۹
  •     عضو کارگروه ارتقاء دانشکده مهندسی مکانیک - ۹۶ تا ۹۸
  •     مدیر گروه مهندسی هوافضا- ۹۴ تا ۹۷
  •     معاون آموزشی دانشکده فناوری‌های نوین و مهندسی هوافضا​ - ۸۹ تا ۹۲

معاون پژوهشی

DefaultPic.jpg

دکتر سیدمهدی میرساجدی
دکتری مهندسی هوافضا،        
استادیار،
تلفن:          (داخلی  109) 29902561-021
دورنگار:                        22411592-021
پست الکترونیکی:  ​m_mirsajedi@sbu.ac.ir


معاون آموزشی

Responsive Image
دکتر حمیدرضا رودی
دکتری مهندسی منابع طبیعی،علوم و صنایع چوب وکاغذ،
دانشیار،
تلفن:                              42451094-011 داخلی 25

دورنگار:                          22431964-021
پست الکترونیکی:           h_rudi@sbu.ac.ir
​​​


سرپرست گروه­های رشته مهندسی هوافضا

ezzatneshan.jpg

دکتر اسلام عزت ­نشان
دکتری مهندسی هوافضا،
استادیار،
تلفن:              (داخلی  114) 29902561-021
دورنگار:                            22411592-021
پست الکترونیکی:  ​ e_ezzatneshan@sbu.ac.ir


سرپرست گروه سامانه های زیستی ​(رشته کامپوزیت های لیگنوسلولزی)

Dr Nazerian.jpg

دکتر مرتضی ناظریان​​ 
دکتری صنایع چوب،
دانشیار،
تلفن:           (داخلی 39) 42451093-011
دورنگار:                       22431964-021
پست الکترونیکی: ​m_nazerian@sbu.ac.ir


سرپرست گروه پالایش زیستی ​(رشته فرآورده های سلولزی)

DefaultPic.jpg

دکتر علی پرتوی نیا
دکتری مهندسی شیمی،
استادیار،
تلفن:           (داخلی 39) 42451093-011
دورنگار:                       22431964-021
پست الکترونیکی:  a_partovi@sbu.ac.ir