معاونان دانشکده

دکتر سیدمهدی میرساجدی
استادیار دانشکده‌ فناوری‌های نوین و مهندسی هوافضا

معاون پژوهشی

 29903244 (داخلی 109)
​m_mirsajedi[at]sbu.ac.ir
22431964
رزومه
دکتر حمیدرضا رودی
دانشیار دانشکده‌ فناوری‌های نوین و مهندسی هوافضا

معاون آموزشی

29903244 (داخلی 25)
h_rudi[at]sbu.ac.ir​​​
22431964
رزومه