افراد

مدیر اجرایی

آقای موسوی

تلفن:         
(داخلی 103) 29903244-021

​​​​​​​دورنگار:
22411592


کارشناس مسؤول امور پژوهشی

Responsive Image

فرزانه حواصلی آشتیانی

تلفن:         
 (داخلی 105) 29903244-021

​​​​​​​دورنگار:
22411592


کارشناس امور آموزشی

Responsive Image

خانم دهاقین

​​​​​​​تلفن:         
(داخلی 205) 29903244-021

​​​​​​​دورنگار:
22411592کارشناس امور اداری

Responsive Image

مولایار کولیوند
    
تلفن:           
 (داخلی 106)3244 2990-021
    
دورنگار:
​​​​​​​021-​​​​​​​22411592


کارشناس فرهنگی

Responsive Image

حسین زهرائی
    
تلفن:         
 (داخلی 107) 29903244-021    

دورنگار:
021-​​​​​​​22411592